Privacybeleid / Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid

Bij Leefstijl Coach Leonie respecteren we je privacy en zijn we toegewijd aan de bescherming ervan. Dit Privacybeleid legt uit hoe we de persoonlijke informatie die je ons verstrekt wanneer je onze website gebruikt, verzamelen, gebruiken, beschermen en openbaren.

Verzameling van Informatie
We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan jou te leveren en te verbeteren. Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen zijn onder andere je naam, e-mailadres en betalingsgegevens. We kunnen ook gebruiksinformatie verzamelen zoals je IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Gebruik van Informatie
We gebruiken de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden, zoals: om onze service te leveren en te onderhouden, om wijzigingen in onze service aan je te melden, om klantenservice te bieden, om geaggregeerde analyses uit te voeren om de service te verbeteren, om toezicht te houden op het gebruik van onze service, om technische problemen te detecteren, te voorkomen en aan te pakken, en om je nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te geven over andere goederen, diensten en evenementen die we aanbieden.

Bescherming van Informatie
De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons, en we streven ernaar je persoonlijke gegevens te beschermen. We hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Definities:

Ondernemer
Natuurlijke of rechtspersoon die namens happy life fysiotherapie & coaching de overeenkomst sluit betreffende dienstverlening die door de betreffende organisatie wordt aangeboden.

Consument/Patiënt/Cliënt
Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot dienstverlening.

Dienstverlening
Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

 

Artikel 2 Gegevens opnamen:

Patiënt/zorgvrager verstrekt de juiste gegevens en gaat akkoord met het opnemen van de persoonsgegevens in met elektronische patiëntendossier.

 

Artikel 3 Verplichtingen van de Ondernemer

 1. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van andere leefstijlcoaches, staat hij ervoor in dat de leefstijlcoach over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de Consument Patiënt, Cliënt

 1. De consument/patiënt/cliënt is verplicht de juiste gegevens te verstrekken aan de ondernemer
 2. De consument/patiënt/cliënt houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 3. De consument/patiënt/cliënt dient een medische contra-indicatie voor leefstijlcoaching te melden aan de Ondernemer.
 4. De consument/patiënt/cliënt kan kiezen voor online coaching echter dient de consument/patiënt/cliënt zelf te zorgen voor zijn/haar eigen privacy zoals een ruimte waar vrijuit gesproken kan worden. Zorgen voor software beveiliging. De ondernemer kan bij online coaching niet aansprakelijk gesteld worden voor privacy problematiek.
 5. Het is de consument/patiënt/cliënt niet toegestaan om informatie uit de online leeromgeving en/of de vertrouwelijke coachingsessies te delen met derden.
 6. Het is de consument/patiënt/cliënt niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes.
 7. De consument/patiënt/cliënt dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.
 8. de consument/patiënt/cliënt is verplicht zijn betalingsvoorwaarden te voldoen zoals in artikel 5 gemeld.

 

Artikel 5 betaling:

Het coachingstraject en de losse coachingsessies kunnen niet gedeclareerd worden aan de zorgverzekeraar en zullen binnen 10 dagen na aangaan van het traject en/of na de coaching sessie betaald worden aan happy life fysiotherapie en coaching.

Indien er niet binnen 10 dagen na de behandeling is betaald, heeft happy life fysiotherapie & coaching het recht om wettelijke rente in rekening te brengen samen met €15,00 administratiekosten. Vanaf de eerste herinnering loopt het contact over de factuur via het incassobureau.

De factuur voor de behandeling wordt digitaal beschikbaar gesteld, indien per post gewenst, worden er administratiekosten in rekening gebracht.

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de ondernemer bevoegd om de consument/patiënt/cliënt de toegang tot de faciliteiten te weigeren.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, door het niet verstrekken van de juiste gegevens van de consument patiënt/cliënt of het niet juist opvolgen van de instructies door de consument patiënt/cliënt, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer. De consument/patiënt/cliënt blijft in het coachingstraject zelf verantwoordelijk voor de door hem of haar gemaakte keuzes. De leefstijlcoaches van Happy Life Fysiotherapie & Coaching zijn niet verantwoordelijk als u een verkeerde keuze maakt.
 2. De ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag.
 3. De consument/patiënt/cliënt is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de consument/patiënt/cliënt komt. Indien de consument/patiënt/cliënt informatie deelt uit de online omgeving van derde dient deze direct een boete te betalen van 1.000,00 per dag dat de overtreding heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 7 Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De patiënt dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk
  – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de patiënt de gebreken heeft geconstateerd
  – bij de Ondernemer in te dienen, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de patiënt zijn rechten terzake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 8 Geschillencommissie

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 7 b de Ondernemer heeft ingediend.
 2. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer in diende, bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de consument/patiënt/cliënt en de ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Wanneer de consument/patiënt/cliënt een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 4. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van rekeningen en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 9 Wijzigingsbeding

De ondernemer is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard,  is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons Privacybeleid of onze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina